About Us

Generelle vilkår og betingelser med kundeoplysninger

Indholdsfortegnelse

 1. Anvendelsesområde
 2. Indgåelse af kontrakten
 3. Fortrydelsesret
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Leverings- og forsendelsesbetingelser
 6. Forbehold af ejendomsret
 7. Ansvar for mangler (garanti)
 8. Indløsning af reklamekuponer
 9. Indløsning af gavekort
 10. Gældende ret
 11. Sted med jurisdiktion
 12. Adfærdskodeks
 13. Alternativ tvistbilæggelse

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt "AGB") fra Peticare GmbH (i det følgende benævnt "sælger") gælder for alle aftaler om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (i det følgende benævnt "kunde") indgår med sælgeren i forbindelse med de varer, som sælgeren præsenterer i sin online-shop. Der gøres hermed indsigelse mod inddragelse af kundens egne vilkår og betingelser, medmindre andet er aftalt.

1.2 Disse betingelser finder tilsvarende anvendelse på kontrakter om levering af vouchere, medmindre andet er aftalt.

1.3 En forbruger i henhold til disse betingelser er enhver fysisk person, der indgår en retlig transaktion med henblik på formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige.

1.4 En iværksætter i henhold til disse betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et retligt kompetent partnerskab, som ved indgåelse af en juridisk transaktion handler i forbindelse med udøvelsen af sin kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed.

2) Indgåelse af kontrakten

2.1 Produktbeskrivelserne i sælgers online shop er ikke bindende tilbud fra sælgers side, men tjener til at afgive et bindende tilbud fra kundens side.

2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via den online-bestillingsformular, der er integreret i sælgerens online-shop. Efter at have lagt de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces afgiver kunden et juridisk bindende kontraktligt tilbud med hensyn til de varer, der er indeholdt i indkøbskurven, ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen. Desuden kan kunden også sende sit tilbud til sælgeren pr. telefon, fax, e-mail, post eller via en online-kontaktformular.

2.3 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,

 • ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), i hvilket tilfælde det er afgørende, at kunden modtager ordrebekræftelsen, eller
 • ved at levere de bestilte varer til kunden, i hvilket tilfælde det er afgørende, at kunden modtager varerne, eller
 • ved at anmode om betaling fra kunden, efter at ordren er blevet afgivet.

Hvis der findes flere af de ovennævnte alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de ovennævnte alternativer opstår først. Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter, at kunden har sendt tilbuddet, og slutter ved udløbet af den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte frist, anses dette for at være en afvisning af tilbuddet med den konsekvens, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt "PayPal"), i henhold til PayPal-brugsbetingelserne, som findes på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - i henhold til vilkår og betingelser for betalinger uden en PayPal-konto, som findes på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden betaler ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, og som kan vælges i onlinebestillingsprocessen, erklærer sælgeren allerede at acceptere kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2.5 Hvis betalingsmetoden "Amazon Payments" er valgt, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (i det følgende benævnt "Amazon"), med forbehold af Amazon Payments Europe-brugeraftalen, som kan ses på https://payments.amazon.de/help/201751590. Hvis kunden vælger "Amazon Payments" som betalingsmetode under onlinebestillingsprocessen, afgiver han også en betalingsordre til Amazon ved at klikke på den knap, der afslutter bestillingsprocessen. I dette tilfælde erklærer sælgeren allerede accept af kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden udløser betalingsprocessen ved at klikke på den knap, der afslutter ordreprocessen.

2.6 Ved afgivelse af et tilbud via sælgers online-bestillingsformular lagres kontraktteksten af sælgeren efter indgåelsen af kontrakten og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev), efter at kundens ordre er blevet sendt. Sælgeren må ikke gøre kontraktens tekst tilgængelig ud over dette. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i sælgerens online shop, inden han sender sin ordre, vil ordredataene blive arkiveret på sælgerens websted og vil være gratis tilgængelige for kunden via hans password-beskyttede brugerkonto ved at oplyse de tilsvarende login-oplysninger.

2.7 Inden kunden bindende afgiver sin bestilling via sælgers online-bestillingsformular, kan kunden identificere eventuelle indtastningsfejl ved at læse omhyggeligt de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af indtastningsfejl kan være browserens forstørrelsesfunktion, ved hjælp af hvilken skærmen forstørres. Kunden kan rette sine indtastninger under den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2.8 Kontrakten kan kun indgås på tysk.

2.9 Ordrebehandling og kontakt foregår normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den e-mailadresse, som han har opgivet til ordrebehandling, er korrekt, så e-mails fra sælgeren kan modtages på denne adresse. Ved brug af SPAM-filtre skal kunden navnlig sikre sig, at alle e-mails, der sendes af sælgeren eller af tredjeparter, som sælgeren har bestilt til at behandle ordren, kan leveres.

3) Fortrydelsesret

3.1 Forbrugerne har generelt ret til at fortryde en aftale.

3.2 Mere detaljerede oplysninger om fortrydelsesretten findes i sælgerens vejledning om fortrydelsesret.

3.3 Fortrydelsesretten gælder ikke for forbrugere, der ikke tilhører en EU-medlemsstat på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse ligger uden for EU på tidspunktet for aftalens indgåelse.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser totalpriser, som inkluderer den lovpligtige moms. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger vil blive angivet separat i den respektive produktbeskrivelse.

4.2 Ved leverancer til lande uden for EU kan der i enkelte tilfælde opstå yderligere omkostninger, som sælgeren ikke er ansvarlig for, og som skal afholdes af kunden. Det drejer sig f.eks. om omkostninger ved kreditinstitutters pengeoverførsler (f.eks. overførselsgebyrer, vekselkursgebyrer) eller importafgifter eller skatter (f.eks. told). Sådanne omkostninger kan også påløbe i forbindelse med overførsel af midler, hvis leveringen ikke sker til et land uden for EU, men kunden foretager betalingen fra et land uden for EU.

4.3 Betalingsmuligheden(erne) vil blive meddelt kunden i sælgerens online shop.

4.4 Hvis der er aftalt forudbetaling ved bankoverførsel, forfalder betalingen straks efter kontraktens indgåelse, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.

4.5 Hvis betalingsmetoden "SOFORT" vælges, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (i det følgende benævnt "SOFORT"). For at kunne betale fakturabeløbet via "SOFORT" skal kunden have en netbank-konto, der er aktiveret til deltagelse i "SOFORT", identificere sig i overensstemmelse hermed under betalingsprocessen og bekræfte betalingsinstruktionen til "SOFORT". Betalingstransaktionen udføres derefter straks af "SOFORT", og kundens bankkonto debiteres. Kunden kan få mere detaljerede oplysninger om betalingsmetoden "SOFORT" på internettet på https://www.klarna.com/sofort/.

5) Leverings- og forsendelsesbetingelser

5.1 Hvis sælgeren tilbyder at sende varerne, skal leveringen ske inden for det leveringsområde, som sælgeren har angivet, til den leveringsadresse, som kunden har angivet, medmindre andet er aftalt. Ved behandlingen af transaktionen er den leveringsadresse, der er angivet i sælgerens ordrebehandling, afgørende.

5.2 Hvis leveringen af varerne mislykkes af årsager, som kunden er ansvarlig for, skal kunden bære de rimelige omkostninger, som sælgeren har pådraget sig som følge heraf. Dette gælder ikke for omkostningerne til returforsendelsen, hvis kunden faktisk udøver sin fortrydelsesret. I tilfælde af, at kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret, gælder bestemmelsen i sælgerens fortrydelsesvejledning for omkostningerne ved returnering af varerne.

5.3 Hvis kunden handler som iværksætter, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer til kunden, så snart sælgeren har afleveret varerne til speditøren, transportøren eller enhver anden person eller institution, der er udpeget til at udføre forsendelsen. Hvis kunden handler som forbruger, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer i princippet først til kunden eller en person, der er bemyndiget til at modtage varerne, når varerne overdrages til kunden. Uanset ovenstående overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer til kunden, også i tilfælde af forbrugere, så snart sælgeren overdrager varerne til speditøren, transportøren eller enhver anden person eller enhed, der er udpeget til at udføre forsendelsen.Risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af de solgte varer overgår til kunden, også for forbrugere, så snart sælgeren har leveret varerne til speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen, hvis kunden har givet speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen, i opdrag at udføre forsendelsen, og sælgeren ikke tidligere har udpeget denne person eller institution over for kunden.

5.4 Sælgeren forbeholder sig ret til at hæve kontrakten i tilfælde af ukorrekt eller ukorrekt selvlevering. Dette gælder kun i tilfælde af, at sælgeren ikke er ansvarlig for den manglende levering, og at sælgeren har indgået en specifik dækningsforretning med leverandøren med den fornødne omhu. Sælgeren skal gøre alle rimelige bestræbelser på at skaffe varerne. I tilfælde af manglende eller kun delvis tilgængelighed af varerne vil kunden straks blive informeret herom, og vederlaget vil blive tilbagebetalt uden forsinkelse.

5.5 Selvafhentning er ikke mulig af logistiske årsager.

5.6 Vouchers vil blive udleveret til kunden som følger:

- pr. e-mail

6) Ejendomsforbehold

Hvis sælgeren betaler forskud, beholder han ejendomsretten til de leverede varer, indtil den skyldige købspris er betalt fuldt ud.

7) Ansvar for mangler (garanti)

7.1 Medmindre andet er fastsat i de følgende bestemmelser, gælder bestemmelserne om det lovbestemte ansvar for mangler. Som en undtagelse herfra gælder følgende for aftaler om levering af varer:

7.2 Hvis kunden optræder som iværksætter,

 • sælgeren kan selv vælge, hvilken type supplerende ydelse der skal leveres;
 • for nye varer er forældelsesfristen for mangler et år fra varens levering af varen;
 • rettigheder og krav på grund af mangler er udelukket i forbindelse med brugte varer;
 • Forældelsesfristen begynder ikke at løbe igen, hvis der foretages en erstatningslevering inden for rammerne af mangelsansvaret.

7.3 Ovennævnte ansvarsbegrænsninger og afkortning af frister gælder ikke for

 • for erstatningskrav og godtgørelse af udgifter fra kunden,
 • i tilfælde af, at sælgeren svigagtigt har skjult manglen,
 • for varer, der er blevet anvendt til en bygning i overensstemmelse med deres sædvanlige anvendelse og har forårsaget dens mangelfrihed,
 • for sælgerens eventuelle eksisterende forpligtelse til at levere opdateringer til digitale produkter i tilfælde af kontrakter om levering af varer med digitale elementer.

7.4 For iværksættere forbliver de lovbestemte forældelsesfrister for enhver lovbestemt regresret upåvirket.

7.5 Hvis kunden optræder som købmand i henhold til § 1 i den tyske handelslov (HGB), er han underlagt den kommercielle pligt til at undersøge og anmelde mangler i henhold til § 377 i den tyske handelslov (HGB). Hvis kunden undlader at opfylde de deri fastsatte underretningsforpligtelser, anses varerne for at være godkendt.

7.6 Hvis kunden optræder som forbruger, anmodes han om at reklamere over leverede varer med åbenlyse transportskader over for leverandøren og at informere sælgeren herom. Hvis kunden ikke overholder dette, har det ingen betydning for hans lovbestemte eller kontraktmæssige krav på grund af mangler.

8) Indløsning af reklamekuponer

8.1 Værdikuponer, der udstedes gratis af sælgeren som led i kampagner med en bestemt gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af kunden (i det følgende benævnt "kampagnekuponer"), kan kun indløses i sælgers online shop og kun i den angivne periode.

8.2 Enkelte produkter kan udelukkes fra kuponkampagnen, hvis en tilsvarende begrænsning følger af indholdet af kampagnekuponen.

8.3 Kampagnekuponer kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.

8.4 Der kan kun indløses én kampagnekupon pr. ordre.

8.5 Varernes værdi skal mindst svare til beløbet på kampagnekuponen. Eventuelle resterende kreditbeløb refunderes ikke af sælgeren.

8.6 Hvis værdien af kampagnekuponen ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de andre betalingsmetoder, som sælgeren tilbyder, vælges til at betale forskellen.

8.7 En kampagnekupons saldo udbetales hverken kontant eller forrentes.

8.8 Kampagnekuponen refunderes ikke, hvis kunden returnerer de varer, der er betalt helt eller delvist med kampagnekuponen, inden for rammerne af sin lovbestemte fortrydelsesret.

8.9 Kampagnekuponen kan overdrages. Sælgeren kan foretage betaling med frigørende virkning til den respektive indehaver, der indløser kampagnekuponen i sælgerens online shop. Dette gælder ikke, hvis sælgeren har kendskab til eller groft uagtsomt har været uvidende om, at den pågældende indehaver er inhabil, juridisk uarbejdsdygtig eller ikke har repræsentativ myndighed.

9) Indløsning af gavekort

9.1 Gavekort, der kan købes via sælgers online shop (herefter "gavekort"), kan kun indløses i sælgers online shop, medmindre andet er angivet på gavekortet.

9.2 Gavekort og resterende gavekortsaldoer kan indløses indtil udgangen af det tredje år efter det år, hvor gavekortet blev købt. Resterende kreditter vil blive krediteret kunden indtil udløbsdatoen.

9.3 Gavekort kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.

9.4 Der kan kun indløses ét gavekort pr. ordre.

9.5 Gavekort kan kun bruges til at købe Varer og kan ikke bruges til at købe andre Gavekort.

9.6 Hvis værdien af gavekortet ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de andre betalingsmetoder, som sælgeren tilbyder, vælges til at betale forskellen.

9.7 Saldoen på et gavekort udbetales ikke kontant eller forrentes.

9.8 Gavekortet kan overdrages. Sælgeren kan foretage betaling med frigørende virkning til den respektive indehaver, der indløser gavekortet i sælgerens online shop. Dette gælder ikke, hvis sælgeren har kendskab til eller groft uagtsomt har været uvidende om, at den pågældende indehaver er inhabil, juridisk uarbejdsdygtig eller ikke har repræsentativ myndighed.

10) Gældende lovgivning

10.1 Alle juridiske forhold mellem parterne er underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning med undtagelse af lovgivningen om internationalt salg af løsøre. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, den ydede beskyttelse ikke er ophævet ved ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

10.2 Desuden gælder dette lovvalg med hensyn til den lovbestemte fortrydelsesret ikke for forbrugere, der ikke tilhører en EU-medlemsstat på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse er uden for EU på tidspunktet for aftalens indgåelse.

11) Jurisdiktion

Hvis kunden er en købmand, en offentligretlig juridisk enhed eller en offentligretlig specialfond med hjemsted på Forbundsrepublikken Tysklands område, er det udelukkende sælgers hjemsted, der er kompetent til at afgøre alle tvister i forbindelse med denne kontrakt. Hvis kunden har sit hjemsted uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, er sælgers hjemsted den eneste kompetente domstol for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, hvis kontrakten eller krav, der opstår i forbindelse med kontrakten, kan henføres til kundens erhvervsmæssige eller kommercielle aktivitet. I de ovennævnte tilfælde har sælgeren dog under alle omstændigheder ret til at anlægge sag ved retten på kundens forretningssted.

12) Adfærdskodeks

13) Alternativ tvistbilæggelse

13.1 EU-Kommissionen stiller en platform til online tvistbilæggelse på internettet til rådighed på følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform tjener som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår i forbindelse med online-købs- eller tjenesteydelsesaftaler, som involverer en forbruger.

13.2 Sælgeren er hverken forpligtet til eller villig til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.